piątek, 26 maja 2017 Dziś imieniny obchodzą: Filip, Paulina

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodniczący Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00  w  budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXII sesji Rady Gminy Łabunie.


 
 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie za 2016 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie za 2016 rok.
 12. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 roku.
 13. Wnioski i zapytania.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź