środa, 23 sierpnia 2017 Dziś imieniny obchodzą: Roza, Apolinary

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodniczący Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 9:00  w  budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXIII sesji Rady Gminy Łabunie.


 
 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
  • informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z wykonania budżetu za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie za 2016 rok,
  • w sprawie zmian w Uchwale  Nr XIX/119/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki Pierwsze w miejscowości Łabuńki Pierwsze.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź