piątek, 20 października 2017 Dziś imieniny obchodzą: Irena, Jan

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodniczący Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 27 września 2017 r. o godz. 9:00  w  budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXIV sesji Rady Gminy Łabunie.


 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łabuniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łabuniach,
  • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łabuńkach Pierwszych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych,
  • określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabunie,
  • zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Łabunie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 poz. 3048),
  • zmian w Uchwale Nr XIX/119/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie oraz dopłat z budżetu Gminy Łabunie,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź