poniedziałek, 19 listopada 2018 Dziś imieniny obchodzą: Elzbieta, Seweryn

Informacja dla uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623) z dniem 1 września 2017 r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to nowa instytucja w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencje Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został utworzony m.in. z potrzeby wsparcia działań i projektów służących podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i za granicą.


Zadania dotyczące wsparcia i rozwoju, czyli te, które dotychczas skupione były w ARR i ANR, znalazły się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zaś działania związane z realizacją płatności w zakresie środków finansowych UE przejęła ARiMR.
Administrowanie Funduszami Promocji Produktów Rolno-Spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2017 poz. 2160), to jedno z zadań leżących w kompetencji KOWR.
Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy promocji) są zobowiązani do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853). Krajowy system ewidencji producentów prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla zachowania ciągłości komunikacji z podmiotami zastosowany został okres przejściowy, polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez Agencję Rynku Rolnego w kontaktach z KOWR w sytuacji, gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.
Możliwość posługiwania się przez podmiot nr CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru EP jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku. Po 31 sierpnia 2018 roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji będą musieli posługiwać się wyłącznie nr EP.
Rejestracja oraz aktualizacja w krajowym systemie ewidencji producentów odbywa się na podstawie formularza „Wniosek o wpis do ewidencji producentów”, który dostępny jest na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl wraz instrukcją wypełniania wniosku.
W powyższym wniosku dane podmiotu muszą być zgodne z danymi podanymi w deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1) składanymi do KOWR.
Przedstawiając powyższe prosimy o poinformowanie zainteresowanych beneficjentów o obowiązku dokonania powyższych zmian w celu sprawnej realizacji mechanizmu.

Zastępca Dyrektora

Marek Wojciechowski

 


20-027 Lublin ul. Karłowicza 4, tel: 81/536 37 15, 81/536 37 31, 81/534 04 70 fax: 81/532 02 11,
lublin@kowr.gov.pl