sobota, 20 października 2018 Dziś imieniny obchodzą: Irena, Jan

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodniczący Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz. 9:00  w  budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XXVI sesji Rady Gminy Łabunie.


 
 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie trwałości w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,
  • ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabunie,
  • współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,
  • uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na 2018 rok,
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabunie na 2018 rok,
  • zmian w Uchwale Nr XIX/119/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Adam Kniaź