poniedziałek, 18 lutego 2019 Dziś imieniny obchodzą: Szymon, Konstancja

Aktualności

Wyniki konsultacji

Konsultacje programu współpracy na 2019 rok

Ogłoszenie


Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Łabunie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

2017-11-10


2017-11-02

Projekt „Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Formularz uwag, opinii, propozycji do projektu „Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

 


2017-01-27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 26  stycznia 2017 r.

ogloszenie


2017-01-05

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 tj.), do udziału w pracach komisji do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

pdfZarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Łabunie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
pdfZałącznik do Zarządzenia Nr 4/2017 Wójta Gminy Łabunie z dnia 5 stycznia 2017 roku: Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego

2017-01-03

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Łabunie.

pdfZarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Łabunie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
pdfZałącznik do Zarządzenia nr 2/2017 Wójta Gminy Łabunie z 3 stycznia 2017 r.: Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Łabunie

 


2016-11-10

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z Organizacjami Pozarządowymi.

wyniki-konsultacji-001


2016-11-02

Do pobrania: Program Współpracy na 2017 rok


2016-04-21

Ofreta zadania publicznego pn. „Radość z pomagania 2016” złożonego w trybie pozakonkursowym przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjciół Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach Pierwszych.

 

inform_210416

pdfOferta zadania publicznego pn. „Radość z Pomagania 2016”
pdfFormularz zgłoszenia uwag

2016-01-29

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 27 stycznia 2016 r.

ogl_160129


2016-01-04

Wójt Gminy Łabunie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w terminie 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. i zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie.

pdfOgłoszenie
pdfZarządzenie

2015-10-20

Realizując Uchwałę Nr XXVIII/165/2010 Rady Gminy Łabunie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Łabunie w dn. 20 października 2015 r. ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie „Program Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” ;
  2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa
    w Programie.
  3. Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pisemnie w terminie: od dnia 20 października do dnia 27 października 2015 r.
  4. Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.labunie.com.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Aktualności, w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie.
  5. Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2015 r. na: adres poczty elektronicznej: uglabunie@labunie.com.pl; a.piela@labunie.com.pl, numer faksu: 84 6113019, adres: Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie.
  6. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Łabunie.

 

pdfProgram współpracy na 2016 rok (projekt)
pdfFormularz zgłoszenia

2015-10-28

Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

wyniki_konsultacji_2016