sobota, 19 stycznia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Henryk, Marta

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Łabunie.


 
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego gminy.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Uchwalenie Statutu Gminy Łabunie.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łabunie w roku szkolnym 2017/2018.
  Podjęcie uchwał w sprawie:

  • określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na 2019 rok,
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabunie na 2019 rok,
  • dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy,
  • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  • zmian w Uchwale Nr XXVI/160/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy Łabunie

(–) Elżbieta Kuźma