wtorek, 26 marca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady IV sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabunie, a także określenie granic obwodów tych szkół.
 6. Uchwalenie statutów sołectw Gminy Łabunie.
 7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 9. Plan potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie za 2018 rok.
 11. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  • przygotowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie celem zaopiniowania do organu regulacyjnego,
  • wydawania czasopisma samorządowego „U Źródła – Biuletyn Informacyjny Gminy Łabunie”,
  • wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  • zmian w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma