niedziela, 25 sierpnia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Luiza, Ludwik

Ruszył nabór wniosków na OZE

Wójt Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia. Wstępny koszt do poniesienia przez właściciela nieruchomości za montaż jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:

Kolektory słoneczne – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł
Panele fotowoltaiczne – od 4 000,00 zł do 5 000,00 zł

Energia z instalacji solarnych i paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Łabunie, po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Program działania w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

  • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 4 czerwca 2019 roku,
  • wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności projektu: lipiec–sierpień 2019 roku,
  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizacja: lata 2020-2021.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Łabunie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 roku.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości i ograniczenia projektowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

Formularz deklaracji i ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.labunie.com.pl   w zakładce „Strefa mieszkańca – formularze – ochrona środowiska” oraz w Urzędzie Gminy Łabunie, pokój nr 9.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Krzysztof Wiśniewski – pracownik Urzędu Gminy Łabunie, tel. (84) 611-60-25.

Załączniki: