wtorek, 7 lipca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Benedykt, Cyryl

Informacja o wyborze ławników

Wójt Gminy Łabunie informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019r. ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Łabunie – do Sądu Okręgowego w Zamościu – 2

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 27 lipca  2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.52 z późn.zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn.zm.)

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników  upływa 30 czerwca 2019r.

Uwaga! Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po  upływie terminu, a także zgłoszenia które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. (art. 162 § 10 w/w ustawy)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył  70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 • prezesi właściwych  sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje  społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych
 • oraz co najmniej 50  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Łabunie

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny ( wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed  dniem zgłoszenia ) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:  imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania, własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało zamieszczone jako pierwsze na liście popierającej kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru  Karnego ponosi Skarb Państwa a opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydania aktualnego odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant  Miejski Policji w Zamościu udzieli Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Formularze  można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy www.labunie.com.pl oraz w Urzędzie Gminy pokój nr 3  w godzinach pracy urzędu, tel. 846116015.Rada Gminy Łabunie wyboru ławników dokona w głosowaniu tajnym najpóźniej do końca października 2019r.