czwartek, 26 marca 2020 Dziś imieniny obchodzą: Emanuel, Larysa, Teodor

Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w  świetlicy urzędu gminy w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach przy ul. Orzechowej 10 odbędą się obrady XII sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 6. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 7. Plan potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie za 2019 rok.
 9. Uchwalenie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łabunie na lata 2020-2022.
 10. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  • likwidacji Szkoły Filialnej w Ruszowie,
  • likwidacji Punktu Przedszkolnego w Ruszowie,
  • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Łabunie,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma