Zmiana stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Informacja o zmianie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o ustaleniu nowej stawki tej opłaty – od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Łabunie zawiadamia o zmianie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej z podjętej w tej sprawie przez Radę Gminy Łabunie w dniu 18 listopada 2020 r. uchwały Nr XVI/144/2020.

Uchwalono, że pobierana przez Gminę Łabunie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz obowiązującej stawki opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. kształtują się następująco:

  • 18,50 zł – gdy odpady zbierane są w sposób selektywny,
  • 37,00 zł – stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów

Zmiana metody i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizacje całości zadania.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabunie pod nr tel: (84) 611 60 25