Zawiadomienie o sesji rady gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej 9 odbędą się obrady XVII sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok.
 7. Nadanie Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łabunie w roku szkolnym 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie przebudowy istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3256L Lipsko – Łabunie w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łabunie,
  • uchwalenia ramowego planu pracy rady gminy na 2021 rok,
  • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabunie na 2021 rok,
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/76/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  • w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich obiektów – pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Łabunie.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma