Ogłoszenie – eternit

Urząd Gminy Łabunie przyjmuje zgłoszenia właścicieli nieruchomości w sprawie dofinansowania w 2021 r. usuwania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych z eternitu).

Zgłoszenia można składać w godzinach od 7:00 do 15:00 –  do  5  lutego 2021 r. , osobiście do  skrzynki podawczej przy głównym wejściu do urzędu, telefonicznie na nr 84 611 60 25 lub  za pośrednictwem poczty.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania są proszone o podanie swoich danych osobowych, adresu przedmiotowej nieruchomości, rodzaju płyt i powierzchni pokrycia dachowego.

 Przyjmowanie zgłoszeń ma na celu oszacowanie ilości odpadów azbestowych przeznaczonych do usunięcia w  bieżącym  roku.