Nabór do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania.