Dofinansowanie do usuwania azbestu

W związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabunie na lata 2014- 2032”, Wójt Gminy Łabunie ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Nabór wniosków trwa od 25 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, wniosek o dofinansowanie, a w przypadku eternitu zdemontowanego po 6 maja 2004 r. dodatkowo oświadczenie, że prace związane z demontażem zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Formularz wniosku oraz oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Łabunie oraz poniżej.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Łabunie otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, o co wystąpiono.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu. Proszę dokładnie oszacować we wniosku ilość przewidzianych do usunięcia wyrobów zawierających azbest, podając powierzchnię płyt w m2 . Należy znać także numer ewidencyjny działki na której znajduje się eternit.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Szczegółową informację można uzyskać telefonicznie pod nr tel. : 84 611 60 25 w godzinach od 7:00 do 14:00