Zawiadomienie: kolektory i fotowoltaika

Wójt Gminy Łabunie zawiadamia Mieszkańców gminy, że przystąpiono do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.


 
Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.
Wstępny koszt wykonania jednego zestawu instalacji na budynku mieszalnym wynosi:
 
1) Kolektorów słonecznych: 14 000,00 zł netto w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 11 900,00 zł
  • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 2 100,00 zł + grzałka we własnym zakresie – koszt 200,00 zł.

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%) od wartości zestawu instalacji kolektorów.
 
2) Paneli fotowoltaicznych (bez możliwości odsprzedaży energii elektrycznej przez okres 5 lat):
26 750,00 zł netto w tym:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 22 737,50 zł
  • Użytkownik (właściciel budynku) (15%): 4 012,50 zł

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%) od wartości zestawu instalacji fotowoltaicznej.
 
Energia z paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.                      
 
Ostateczna wysokość finansowania do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Łabunie.
 
Przed złożeniem deklaracji wraz z ankietą, każdy uczestnik projektu ma obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 200,00 zł na konto Nr 64 9644 1075 2011 0070 0027 0033 w PBS Zamość Oddział Krynice z dopiskiem „tytułem – OZE – konkurs 4.1”, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania projektów grupowych.
W przypadku niemożliwości udziału w projekcie ze względów technicznych, opłata zostanie zwrócona zainteresowanemu w całości, w pozostałych przypadkach opłata zaliczona zostanie na poczet 15 % udziału w kosztach projektu.

 
Harmonogram działań w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

  1. zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą:
    do dnia 10 kwietnia 2016 roku,
  2. wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku: maj–czerwiec 2016 roku,
  3. spotkanie informacyjne z zainteresowanymi (o ile Gmina Łabunie uzna to za konieczne): I połowa kwietnia 2016 roku,
  4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizacja projektu: lata 2017-2019.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą oraz kopią dowodu wpłaty do Urzędu Gminy Łabunie, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2016 roku.
 
W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości i ograniczenia projektowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.
 
Formularz deklaracji i ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.labunie.com.pl lub w Urzędzie Gminy Łabunie pok. nr 9. Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela Pan Krzysztof Wiśniewski – pracownik Urzędu Gminy Łabunie, tel. (84) 611-60-25.
 
Do pobrania:

pdf Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
 


 

pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie
doc
 


 

pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych
doc
 


 

pdf Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych
doc

​​ 
oze-fepr-lub-ue