Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 900 w świetlicy Urzędu Gminy w Łabuniach ul. Orzechowa 10 odbędą się obrady XLIV Sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabuniach w 2023 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łabunie w 2023 roku.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Łabunie na rok 2024.
 12. Podsumowanie działalności i realizacji inwestycji w Gminie Łabunie w okresie kadencji 2018-2024.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma