Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 900 w Domu Kultury w Łabuniach ul. Parkowa 9 odbędą się obrady XX sesji  Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie gminy.
  • debata nad raportem o stanie gminy,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łabunie wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
  • sprawozdanie finansowe za 2020 rok,
  • informacja o stanie mienia komunalnego gminy,
  • stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  • opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łabunie z wykonania budżetu za 2020 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łabunie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabunie z budżetu gminy,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sitno na wykonanie przebudowy drogi gminnej na działce nr ewid. 1444 w miejscowości Jarosławiec (116445L),
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3246L Sitno – Łabuńki w miejscowości Łabuńki Pierwsze,
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/148/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma