W 2016 roku Gmina Łabunie rozpoczęła realizację projektu pod tytułem: “Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie”. Głównym celem projektu jest “Poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie produkcji energii w oparciu o OZE”. Jego osiągnięcie nastąpi poprzez przeprowadzenie działań obejmujących montaż: a) 141 instalacji płaskich kolektorów słonecznych na budynku lub gruncie b) 41 instalacji płaskich paneli fotowoltaicznych typu “on-grid” na powierzchni pochylonej, płaskiej lub pionowej. Projekt zlokalizowany zostanie na terenie wszystkich 13 miejscowości Gm. Łabunie. Rezultatem przeprowadzonych działań będzie uruchomienie 182 systemów OZE (opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych TIK) wykorzystywanych docelowo przez prywatne gospodarstwa domowe do procesów wsparcia produkcji energii elektrycznej i cieplnej (na potrzeby podgrzewania w.u.) w oparciu o promieniowanie słoneczne. Pozwoli to także na wygenerowanie wymiernych efektów ekologiczno-środowiskowych w postaci dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej – 0,66750 MW, redukcji emisji gazów cieplarnianych – 1 994,073 ton ekwiwalentu CO2/rok. Produkcja energii cieplnej i elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie odpowiednio: 270,20 i 82,2150 MWht/rok. Dodatkowym elementem projektu będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz propagowanie szerszego wykorzystania OZE co planuje się zrealizować poprzez uruchomienie strony www oraz serwisu internetowego dedykowanego przedmiotowej tematyce. Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacjom OZE wykorzystywać będą oni energię słoneczną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej i produkcji energii elektrycznej, Odbiorcami projektu w sposób pośredni będą także pozostali mieszkańcy Gm. Łabunie, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy działający na terenie gminy, gdyż poprawa stanu środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla odwiedzających.