U Źródła

Bezpłatny Kwartalnik Gminy Łabunie

Wydawca:
Gmina Łabunie

Adres redakcji:
Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie tel.: 84 611 30 19
e-mail: redakcja@labunie.com.pl
www.labunie.com.pl

Redaktor naczelny:
Agnieszka Szykuła-Żygawska

Redakcja:
Dominika Saran-Kudyba

Stali współpracownicy:
Jakub Wołoszyn

Skład i łamanie:
Tomasz Mazur

Druk:
Drukarnia FastGraw
ul. Lwowska 40, 22-400 Zamość, www.fastgraw.pl

Nakład: 1000 egz.
Numery archiwalne pisma dostępne u Wydawcy (w siedzibie Gminy Łabunie)

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie artykułu lub zdjęcia na adres redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

Informacje dla autorów:
Redakcja przyjmuje teksty do: 1 kwietnia, 10 czerwca, 10 września oraz 1 grudnia.

Wskazówki dla osób odpowiedzialnych za nadsyłanie informacji dotyczących oświaty:
Na informacje z placówek w Łabuniach oraz Łabuńkach Pierwszych, przeznaczone są dwie strony (dla każdej placówki po jednej, co wynosi maksymalnie 3842 znaków ze spacjami). Prosimy o podpisywanie tekstów. Do każdego przedsięwzięcia prosimy dołączyć maksymalnie dwa zdjęcia.