Raport o stanie gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje: podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącej rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, zwołania sesji, na której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia. Ustawowa liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Rada gminy może postanowić o zwiększeniu liczby mieszkańców zabierających głos w debacie. Po zakończeniu debaty nad raportem rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum.

Zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie gminy będą przyjmowanie od 20 maja do 15 czerwca 2021 r. na adres e-mail: uglabunie@labunie.com.pl lub skrytka ePUAP: /uglabunie/skrytkaESP