Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Łabunie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerami działek 1859 o powierzchni 0,0294 ha i nr 1861 o powierzchni 0,0548 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00089854/4, wolną od obciążeń i ograniczeń. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość posiada nieregularny kształt. Działka nr 1859 jest wąska i długa i stanowi dojazd do działki nr 1861. Działka nr 1861 niezabudowana, nieużytkowana porośnięta dziką roślinnością stanowi działkę przeznaczoną do zabudowy z ograniczona możliwością zagospodarowania z uwagi na usytuowanym na niej obiekcie byłego szamba.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie MNn – zabudowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 złotych netto (słownie:dwadzieścia dwa tysiące złotych). Wadium wynosi 2 200 złotych.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Łabunie w PBS nr 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001 w terminie najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 roku z dopiskiem na dowodzie wpłaty” Przetarg działek nr 1859 i 1861 obręb Łabunie” .

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 11 w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie.

Cenę sprzedaży stanowić będzie cena osiągnięta w wyniku przetargu powiększona o należny podatek VAT. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości pokrywa nabywca.

Cena podlega zapłacie na rachunek Gminy Łabunie tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić,że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Gminy Łabunie.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przypadku wygrania przetargu i niestawienia się do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  2. małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą jednego małżonka,wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości-dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego;
  3. pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wskazanymi powyżej,konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabunie w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 84 611 60 21.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.labunie.com.pl

Wójt Gminy Łabunie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.