Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Łabunie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonych w ewidencji gruntów:

  1. obrębu Bródek numerem działki 38/9 o powierzchni 0,54 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114590/0, wolną od obciążeń i ograniczeń. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RP – uprawy polowe. Działka niezagospodarowana, w części nieużytek. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 złotych netto.

Wadium wynosi 1 000,00 złotych.

  1. obrębu Łabunie numerem działki 30/2 o powierzchni 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114676/7, wolną od obciążeń i ograniczeń. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RZ-użytki zielone. Działka niezagospodarowana-łąka. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000,00 złotych netto. Wadium wynosi 100,00 złotych

  1. obręb Wólka Łabuńska działka nr 1571/1 o powierzchni 0,6268 ha,dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114675/0, wolną od obciążeń i ograniczeń. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RP -uprawy polowe. Działka niezagospodarowana. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 900,00 złotych netto.

Wadium wynosi 1 600,00 złotych

  1. obręb Wólka Łabuńska działka nr 1562 o powierzchni 0,38 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114675/0. Działka w dzierżawie do 01. 05 .2023 r. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RP – uprawy polowe. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 700,00 złotych netto.

Wadium wynosi 1 000,00 złotych

  1. obręb Łabunie-Reforma działka nr 60/5 o powierzchni 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114647/3, wolną od obciążeń i ograniczeń. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie w części północnej w terenie MRLk, a w pozostałej postępując w kierunku południowym w terenie RLp – tereny postulowane do zalesienia uprawy polowe. Działka niezagospodarowana. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 700,00 złotych netto.Wadium wynosi 500,00 złotych.

  1. obręb Ruszów działka nr 803 o powierzchni 0,51 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00045395/8 , wolną od obciążeń i ograniczeń. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RLp – tereny postulowane do zalesienia. Działka niezagospodarowana-las. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie się ona znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 900,00 złotych netto. Wadium wynosi 900,00 złotych.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Łabunie w PBS nr 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001 w terminie najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 roku z dopiskiem na dowodzie wpłaty „Przetarg działki nr ………….. ” .

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Łabunie.

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie.

Cenę sprzedaży stanowić będzie cena osiągnięta w wyniku przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości pokrywa nabywca.

Cena podlega zapłacie na rachunek Gminy Łabunie tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Gminy Łabunie.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przypadku wygrania przetargu i niestawienia się do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto .

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne -konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  2. małżonków – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą jednego małżonka,wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości-dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego;
  3. pełnomocników osób fizycznych-poza przypadkami wskazanymi powyżej,konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabunie w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 84 611 60 21.

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.labunie.com.pl

Wójt Gminy Łabunie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.