Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Wójt Gminy Łabunie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonych w ewidencji gruntów:
  1. Obrębu Łabunie numerem działki 1552/2 o powierzchni 0,30 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00114970/8, działka w dzierżawie do 01.06.2022r. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RZ- użytki zielone. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim ona się znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 860,00 złotych netto, wadium wynosi 286,00 złotych.

  1. Obrębu Łabunie numerem działki 632/2 o powierzchni 0,50 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00114676/7, działka w dzierżawie do 31.05.2022r. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RZ – użytki zielone. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie ona się znajduje.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 120,00 złotych netto, wadium wynosi 312,00 złotych.

  1. Obrębu Łabunie numerem działki 1676 o powierzchni 0,49 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00114971/5, działka w dzierżawie do 01.06.2022r. gmina sprzedaje swój udział w nieruchomości wynoszący 34/49 części. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie RZ- użytki zielone. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie ona się znajduje.

Cena wywoławcza  nieruchomości za udział 34/49 części wynosi 2 120,00 złotych netto, wadium wynosi 212,00 złotych.

4. Obrębu Ruszów numerem działki 752 o powierzchni 1,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00114631/0, działka w dzierżawie do 01.06.2022r. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenie RLp – postulowane tereny do zalesień. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym w jakim aktualnie ona się znajduje.

Cena wywoławcza wynosi 27 440,00 złotych netto, wadium wynosi 2744,00 złote.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Łabunie w PBS nr 97 9644 0007 2001 0070 0027 0001 w terminie najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 roku z dopiskiem na dowodzie wpłaty „Przetarg działki nr…….”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Łabunie. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie.

Cenę sprzedaży będzie stanowić cena osiągnięta w wyniku przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia aktu
notarialnego, wniesione wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu
wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabunie w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 84 611 60 21.