Zaproszenie do składnia ofert.

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Łabunie do projektu w ramach RPO WL na lata 2017 – 2020, Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności i projektów grupowych, zgodnie z dokumentacją poniżej.